Menu Close

Algemene voorwaarden Webhosting

Belangrijke opmerkingen vooraf:

  • U betaalt vooraf voor een heel jaar.
  • U dient 2 maanden van te voren schriftelijk, telefonisch* of per e-mail* op te zeggen.
    *) opzegging is pas definitief na ontvangstbevestiging van ons. Deze geven wij per e-mail aan u door.
  • Uw domeinregistratie kán vervallen indien u niet tijdig betaalt.
  • Het niet tijdig opzeggen van uw overeenkomst ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

Artikel 1 DEFINITIES

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van RoLoSoft

1.2 E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet

1.3 Klant: de partij die met RoLoSoft een overeenkomst heeft gesloten

1.4 Handleiding: software en klantendocumentatie die RoLoSoft gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet

1.5 Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet

1.6 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door RoLoSoft teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en internet diensten.

1.7 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen RoLoSoft en een klant op grond waarvan RoLoSoft diensten ten behoeve van de klant verricht

1.9 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee RoLoSoft de klant toegang tot het internet verleent

1.10 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage

1.11 RoLoSoft Diensten: de diensten of opdrachten die door RoLoSoft ten behoeve van klanten worden verricht

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen RoLoSoft en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken

2.2 Alle door RoLoSoft gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat RoLoSoft een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant RoLoSoft diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door RoLoSoft mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is RoLoSoft gehouden al hetgeen RoLoSoft reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. RoLoSoft kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren

2.3 RoLoSoft is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen

Artikel 3 VERPLICHTINGEN VAN RoLoSoft

3.1 RoLoSoft spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde RoLoSoft dienst(en);het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeemmet het internet gemaakt kunnen worden;de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 RoLoSoft kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de RoLoSoft / partner diensten

3.3 RoLoSoft en haar partners onthouden zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze nooit ter beschikking van derden, tenzij RoLoSoft of partners hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt RoLoSoft zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks RoLoSoft, haar partners, +overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door RoLoSoft toegestane verbinding met het systeem bestaat

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; phishing:het voordoen als officiële instantie om toegang tot gebruikersaccounts te krijgen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij RoLoSoft hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord

4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken

4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is RoLoSoft bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de RoLoSoft diensten informatie te verwijderen maar zal dit onder normale omstandigheden pas doen na de klant in kennis te stellen van de overtreding en deze zelf de kans te geven om informatie te verwijderen.

4.7 De klant geeft bij deze toestemming aan RoLoSoft zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van RoLoSoft en/of haar hosting partner welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor RoLoSoft en haar partners en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij RoLoSoft of haar partners hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 RoLoSoft is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van RoLoSoft of haar partner. Met name is RoLoSoft niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, account en e-mailadres

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor RoLoSoft of haar partner’s voortvloeiende schade

5.3 De klant vrijwaart RoLoSoft tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden

5.4 RoLoSoft is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien zijn RoLoSoft of haar partner in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens RoLoSoft of haar partner ontstaat.

Artikel 6 RoLoSoft DIENSTEN

6.1 RoLoSoft verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten

6.2 RoLoSoft verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Domeinregistratie of Internic. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en RoLoSoft aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid

6.3 RoLoSoft biedt klanten de mogelijkheid een homepage / website te openen. RoLoSoft stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciële homepage of website, ter discretie van RoLoSoft te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien RoLoSoft in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van die homepage of website bij RoLoSoft tenzij anders overeengekomen.

6.4 RoLoSoft en haar partner zijn gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de “fair-use” hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden aan RoLoSoft de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. RoLoSoft zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door RoLoSoft op de hoogte is gesteld, effectueren. RoLoSoft is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van RoLoSoft of partner levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant

Artikel 7 KLACHTEN

7.1 RoLoSoft en partner spannen zich in klachten omtrent de RoLoSoft diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de RoLoSoft diensten te komen. RoLoSoft is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

7.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 8 BEHEER VAN HET SYSTEEM

8.1 RoLoSoft is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door RoLoSoft te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens RoLoSoft ontstaat

8.2 RoLoSoft is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens RoLoSoft ontstaat. RoLoSoft zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen

Artikel 9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als via e-mail met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop RoLoSoft de opzegging ontvangt. Indien betaling niet tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de termijn heeft plaatsgevonden, heeft RoLoSoft het recht om de domeinregistratie niet te verlengen en webdiensten op te schorten of te beëindigen.

Artikel 10 ONTBINDING

10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met RoLoSoft gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens RoLoSoft te voldoen, is RoLoSoft gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen RoLoSoft dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat RoLoSoft tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan RoLoSoft verder toekomende rechten

10.2 RoLoSoft is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de RoLoSoft diensten te staken indien de klant:aan RoLoSoft valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;de klant surséance van betaling heeft aangevraagd;de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

Artikel 11 PRIJZEN

11.1 De klant is afhankelijk van de te leveren RoLoSoft dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld

11.2 RoLoSoft is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt aan de klant. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art.9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen

Artikel 12 BETALING

12.1 De aan RoLoSoft verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

12.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 12.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 100,= tenzij RoLoSoft aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan RoLoSoft niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en aanvallen van hackers (DDOS-attacks)

13.2 RoLoSoft heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RoLoSoft haar verbintenis had moeten nakomen

13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RoLoSoft opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RoLoSoft niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat

Artikel 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke overeenkomst tussen RoLoSoft en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen RoLoSoft en de klant

14.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat RoLoSoft een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter

14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan